תקנון

עדכון אחרון: 22.12.2023

תקנון ותנאי השימוש באתר
הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:
השימוש באתר וביישומים כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה והשימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
תנאי השימוש באתר וביישומים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כללי

1. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר “ארזה” (www.hazon.biz) וביישומים השונים של אתר זה בפלטפורמות דיגיטליות השונות, לרבות במכשירים סלולריים ובמחשבי לוח (טאבלטים) (להלן: “האתר”). ארזה מאור ניצן (להלן: “החברה”) היא הבעלים והמפעילה של האתר, השירותים הניתנים בו והיישומים הנגזרים ממנו (להלן: “היישומים”). 

2. על מנת לצפות במידע ובתכנים המופיעים באתר, באופן אקראי או קבוע, בין אם כמשתמש מזדמן ובין אם כמשתמש שרכש חברות לתקופה קצרה או ארוכה (להלן: “החבר ו/או החברים ו/או המינוי ו/או המינויים ו/או המשתמש ו/ או המשתמשים”), יש להירשם כראוי באתר. רישום כראוי יאפשר למשתמשים לצפות במידע לעיון בתחומים שונים (כלל המידע באתר  יקרא להלן: “המידע” ו/או “התכנים”), המצוי ברובו בבעלות החברה ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו לחברה הרשאה לעשות בו שימוש (להלן: “ספקי המידע”), כמו גם יישומים ושירותים שונים (להלן: “השירות ו/ או השירותים”).

האתר, לפי שיקול דעתו, עשוי לאפשר למשתמשים, בכפוף לאיסורים ומגבלות לפי הדין ולפי תקנון זה, לפרסם תגוביות (טוקבקים), תכני גולשים השייכים להם, מסרים אישיים (להלן: “תכניי גולש ו/או תכניי גולשים”) בטקסט בלבד.

כניסה לאתר והרשמה 

3. השימוש בחלק מהשירותים באתר מחייבים רישום מוקדם ו/או תשלום, לפי העניין, כמפורט להלן.

משתמשים וחברים יכולים ליהנות מתכני האתר. חברים באתר ייהנו מהטבות במחיר השירותים המוצעים באתר בהתאם לסוג החברות שרכשו (להלן: “המינוי ו/או המינויים ו/או חברי האתר ו/או החברים באתר”).

4. הצטרפות לחברות באתר ו/או הזמנת שירות יהיה באופן הבא:

(א) המשתמש יזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך.

(ב) במידה והמשתמש יהיה מעוניין להצטרף למסלול החברות באתר, ישלם המשתמש לחברה דמי חברות כמפורט בתנאי השימוש המסוימים למסלול הרצוי.

(ג) במידה והמשתמש יהיה מעוניין לקבל שירות הכרוך בתשלום, ישלם המשתמש לחברה את מחיר השירות המבוקש בהתאם למחיר המפורט באתר. המשתמש יזין את הפרטים הנדרשים ואמצעי התשלום בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך.

(ד) הזמנת שירותיי פירוש חלום אישי ו/או פענוח זיכרונות ילדות בשיטת חזו”ן ו/או ניתוח מפה נומרולוגית קבלית כרוכים בתשלום. משתמש אשר מעוניין לרכוש שירות, יבצע באתר את התשלום בגין השירות ו/או השירותים שברצונו לרכוש באמצעות מילוי כל הפרטים המתבקשים בטפסים המקוונים המיועדים לכך.

(ה) התשובה לשירות המוזמן – פירוש חלום תשלח למשתמש באימייל. במקרים מסוימים, (על פי שיקול החברה בלבד ) תינתן התשובה/הפירוש במעמד פגישה טלפונית (בהתאם למורכבות פירוש החלום ועל פי שיקוליי החברה בלבד) / התשובה לשירות פענוח זיכרונות ילדות בשיטת חזו”ן / ניתוח מפה נומרולוגית קבלית תינתן למשתמש במעמד פגישה טלפונית בין ארזה (ו/או צד שלישי שהוכשר לצורך כך בשיטת חזו”ן על ידי ארזה) לבין המשתמש. במקרים מסוימים (על פי שיקולי החברה בלבד) התשובה לשירותים אלה תשלח לכתובת האמייל של המשתמש.

ובכל מקרה, התשובה לשירות תינתן למשתמש תוך 14 ימי עבודה מיום בו השאיר את הפרטים וביצע את התשלום באתר בגין השירות האישי.

(ו)  לצורך קבלת הפירוש האישי לחלום ו/או לצורך פענוח זיכרונות ילדות ו/או לצורך ניתוח מפה נומרולוגית קבלית, נדרש המשתמש למלא טופס מקוון או מספר טפסים בעמודים הרלוונטיים להזמנת השירות הרצוי להם, בהם הם משאירים את הפרטים אודות החלום / זיכרונות הילדות / המפה הנומרולוגית הקבלית .

(ז) החברה אינה אחראית למצב שבו הפרטים שהוזנו על ידי המשתמש באתר ו/או בטפסים המקוונים באתר, יתבררו כשגויים ו/או לא מדויקים ו/או חסרים. כמו כן, החברה אינה אחראית למצב שבו פרטי האימייל שהוזן על ידי המשתמש באתר יתבררו כשגויים. במצב כזה, בשל שיקולי פרטיות לא ישלח פירוש החלום האישי / פענוח זיכרונות הילדות / ניתוח המפה הנומרולוגית קבלית, למשתמש בשום דרך אחרת.

(ח) יתכן שבפירוש חלום אישי ו/או בפענוח זיכרונות ילדות ו/או בניתוח המפה הנומרולוגית ייכלל גם מידע אשר קיים בעמודים אחרים באתר ואשר כדי לצפות בהם לא נדרש תשלום. אין בעובדה זו בכדי לספק טענה ו/או דרישה מצד המשתמש להפחתת המחיר, מקצתו או מרביתו בגין השירות שקיבל ו/או הרכישה שביצע.

(ט) באם בהזמנת שירות ניתוח מפה נומרולוגית קבלית ביצע המשתמש טעות בהעברת אחד מהפרטים ו/או כולם לעריכת המפה הנומרולוגית קבלית ( פרטיי תאריך הלידה הלועזי ו/או העברי ו/או בשם הפרטי ו/או בשם המשפחה ו/או בכל פרט אחר הנדרש לעריכת המפה) יהיו תוצאות אבחון המפה הנומרולוגית בהתאם לפרטים השגויים שהועברו על ידו, אי לכך, ייחשב אבחון זה של המפה הנומרולוגית כמתן תמורה שלמה וראויה מצד החברה למשתמש בגין השירות שרכש ולא יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי כלשהו (חלקי או מלא) מאת החברה ו/או הנהלת האתר ו/או העובדים מטעמה.

(י) החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור שלא לבצע פירוש חלום אישי ו/או פענוח זיכרונות ילדות בשיטת חזו”ן ו/או ניתוח מפה נומרולוגית קבלית ו/או כל שירות אישי אחר עבור משתמש מסוים. במקרה זה יוחזר כספו של המשתמש תוך 14 ימי עבודה מיום בו השאיר את הפרטים וביצע את התשלום באתר בגין השירות האישי.

5. בחזקת הכל צפוי והרשות נתונה

לידיעת המשתמש ולמען הסר ספק: שירותיי חלום ופשרו ו/או פענוח זיכרונות ילדות בשיטת חזו”ן ו/או ניתוח מפה נומרולוגית קבלית אינם מהווים ייעוץ ו/או המלצה לפעולה מצד המשתמש עקב קבלת פירוש החלום האישי ו/או פענוח זיכרונות הילדות בשיטת חזו”ן ו/או ניתוח המפה הנומרולוגית. כל דרך או פעולה שבה ינקוט המשתמש לאחר קבלת פירוש חלום אישי ו/או פענוח זיכרונות הילדות בשיטת חזו”ן ו/או ניתוח המפה נומרולוגית קבלית, תהיה על אחריותו של המשתמש בלבד.

6. לידיעת המשתמש : הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז -1977 והנה אסורה מכל וכל.

7.  לאחר קבלת הנתונים וביצוע התשלום, יועבר המשתמש לטופס בחירת שם וסיסמה אשר ישמשו אותו בעת הכניסה לאתר  ו/או שימוש בשירותי האתר, בכל תקופת החברות בהתאם למסלול שרכש.

8. החברה רשאית ועשויה לעדכן את תעריף דמי החבר או את מבנה המינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותיידע את חברי האתר על כך. החבר יהיה רשאי להפסיק במועד השינוי כאמור את הסכם החברות שלו, או להמשיכו בתעריף ו/או במבנה החדש.

9. על מנת למנוע שימוש וניצל לרעה של חשבון המשתמש, נדרש המשתמש להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבון המשתמש. הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. במקרה של חשש ממשי לניצול לרעה של המנוי, בין היתר על ידי כניסה לאתר ממספר לא סביר של מכשירים שונים, החברה רשאית לחסום את הגישה של אותו המנוי. זאת מבלי לגרוע כמובן מכל זכות או סעד אחר העומדים לחברה בנסיבות העניין.

10. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.

11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג’ כלשהו.

מחירון האתר, תנאי מסלולי החברות באתר והשירותים המוצעים בתשלום באתר

12. מחירון האתר, הסוגים השונים של מסלולי החברות באתר והשירותים המוצעים בתשלום באתר מפורטים בדף המחירון באתר

13. לחברה שמורה הזכות לשנות את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו, מחיריו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט הכרוך בהם ו/או כמות התוכן ואת סוגי התוכן של השירותים הזמינים לקטגוריות שונות של משתמשים ומינויים, ועשויה להגדיל או להקטין, מעת לעת, את התוכן והשירותים הזמינים לרשות מינויים בתשלום או לבעלי כניסת גישה מוגבלת. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים והם יבוצעו בלא צורך להודיע על כך מראש.

14. החברה רשאית להפסיק בכל עת שירותים הניתנים באתר בחלקם לפי שעה בלא תשלום. כולם או מקצתם. החליטה החברה להפסיקם, תפרסם באתר הודעה על הפסקתם. עם הפסקת השירותים תהיה רשאית הנהלת האתר להסיר את החומר הכלול בלא לתת הודעה נוספת על כך.

מובהר כי מינויים ומשתמשים לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו וכי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין החברה לבין המשתמש.

15. השירותים וכל המוצרים הנלווים בקשר לאתר ניתנים “as is” (כפי שהם). החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לזמינות האתר והתוכן או השירותים באינטרנט או בכל מדיית שידור אחרת. במקרה שאחד השירותים או כל השירותים או המוצרים או הקישורים אינם זמינים באופן זמני, לא יינתן החזר כספי והחברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם החברה מעניקה החזר או זיכוי, היא אינה מחויבת לעשות כן באופן זהה או דומה גם בעתיד.

16. החברה תספק גישה למינוי רק לאחר שהתשלום התקבל בחברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל תשלום ממשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

17. על מנת לרכוש מסלול חברות ו/או מינוי ו/או כניסת גישה מוגבלת לתכנים, המשתמש חייב לספק את פרטי אמצעי התשלום המלאים והמדויקים, לרבות פרטי זיהוי אישיים. על ידי מסירת פרטים אלו לחברה, המשתמש מאשר כי הוא רשאי לרכוש מינוי או כניסת גישה מוגבלת בהתאם לפרטים האישיים ופרי אמצעי התשלום שמסר. במידה והחברה לא תקבל אישור לנכונות הפרטים, או שתקבל הודעה כי אינם תקפים או נכונים, אזי החברה רשאית לבטל באופן מיידי את המינוי ו/או הגישה לאתר עבור המשתמש הרלוונטי, והכל לפי שיקול דעתה וכפי שתמצא לנכון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הגורם  הרלוונטי לתשלום (כגון בנקים) ו/או לרשויות אכיפת החוק במקרים של חשד למעשה אסור בקשר לאמצעי תשלום.

18. מחירי המינויים וכניסות הגישה המוגבלת יצוינו באופן ברור בדפי ההרשמה המקוונים או באופן אחר במהלך תהליך ההרשמה, ועשויים להשתנות מעת לעת. התשלום יהיו בשקלים חדשים, ועשוי אף להשתנות בשל מסים מקומיים שיחולו על המשתמש. .

19. במקרה שננקב מחיר שגוי, החברה אינה מחויבת לספק למינוי או לבעלי כניסת גישה מוגבלת את השירותים ו/או המידע במחיר הנקוב השגוי, גם אם התשלום של המשתמש התקבל בטעות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע למשתמש על כל שגיאה כאמור במחיר ו/או בגבייה ולבצע את ההתאמה בגובה התשלום הנגבה בהתאם למחיר הנכון שנקבע על ידה.

20. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את המינוי או את כניסת הגישה המוגבלת לכל משתמש אשר לפי שיקול דעתה, הפר את תנאי השימוש באתר, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי המשתמש. המשתמש לא יהא זכאי להחזר כלשהו בנסיבות אלו.

השימוש במידע

21. השימוש המותר במידע הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

22. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי המידע לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי במידע חל ביחס לכלל סוגי המידע באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קנינה של החברה.

23. השימוש במידע ו/או הסתמכותו עליו, הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

כללי השימוש באתר

24. המשתמש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של  האתר כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.

25. המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע  פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.

26. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ”ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.

27. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משלוח “דואר זבל”, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם.

28. המשתמש מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

29. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות ו/או תוכן מתוך האתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת האתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.

30. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר לרבות בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר.

כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.

31. המשתמש מתחייב ליידע את החברה, באופן מידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.

32. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

פרטי המשתמש

33. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה, למעט אלו הנחוצים לצורך רישום לאתר ותשלום בגין רכישת מינוי ו/או שירותים ו/או מוצרים, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצורך רישומו לאתר, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמו הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתר. החברה תבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין.

34. הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמש באתר מתבצע על-פי מדיניות הפרטיות כפי שמעודכנת מעת לעת, כתובת האתר ואשר מהווה חלק מתנאי השימוש באתר. המשתמש  מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה למסור מידע ופרטים שמסר לה, במקרה של מיזוג פעילות החברה ו/או האתר עם גורם אחר בתנאי שיישמרו תנאי מסמך מדיניות הפרטיות, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש.

35. החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש ו/או אפשרות הגלישה באתר, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

36. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל האתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.

תוכן גולשים

37. המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן (לרבות צילום, וידאו, הקלטה, תמונה, איור, טקסט כלשהו, סימון, פורמט, עיצוב וכיו”ב) שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו באתר כמו גם בכל דף אינטרנט הקשור לאתר, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור (להלן גם: “תוכן גולשים”).

38. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר לרבות דף אינטרנט הקשור לאתר,  לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אבדן רווחים, אבדן נתונים, אבדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

39. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס למידע או התכנים כהגדרתם לעיל.

40. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן  ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתר.

41. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתר, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.

42. (א) בעצם העלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש לאתר או היישומים, הוא  מקנה לחברה ו/או למי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ”ל.

(ב) העלאת תוכן גולשים לאתר אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן גולשים את זכויותיהם בתוכן, אך מקנה כאמור לחברה רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי.

(ג) רישיון השימוש שניתן כאמור בתוכן גולשים לחברה, ניתן ללא תמורה כספית למשתמש, הרישיון הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה בתוכן בכל מדיה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של האתר לרבות תכנים של האתר  ו/או לרבות אתרים עתידיים. רישיון השימוש הנ”ל כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.

העלאת תוכן גולשים מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי עריכת התוכן כאמור ו/או כל שינוי שלו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודו של המשתמש, לא יהווה פגיעה בזכות מוסרית של המשתמש ו/או כל פגיעה אחרת בו.

(ד) שימוש בתוכן גולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג תוכן גולשים כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שלמשתמש תהיה השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, הרי שעליו לפנות ללא דיחוי לחברה בעניין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו כדי למצות את כל סעדי המשתמש בעניין זה.

43. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתרים פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים ואף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למשתמש שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

אחריות מוגבלת

44. האתר, לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים “as is”. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

למען הסר ספק מובהר כי פרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.

45. החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים להתאמת האתר, לרבות השירותים, המידע ותוכן גולשים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש.

46. החברה וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות האתר, השירותים, המידע ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו”ב.

47. החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתרים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

48. האתר כולל גם קישורים שונים למקורות ואתרים אחרים שאינם שייכים או מופעלים על ידי החברה, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, וכוללים פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתר (להלן: “תוכן זר”). מובהר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי האתר, לרבות תכני אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם האתר ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.

49. החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו”ב. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.

50. מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

51. השירותים והתכנים באתר ניתנים על בסיס  “as available”, והחברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

קניין רוחני

52. מלוא הזכויות באתר, במידע ובתכנים, בשירותים הקשורים לאתר שייכות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש.

בתוך כך, החברה הנה בעלת זכויות ההפעלה של האתר, ובעלת מלוא הזכויות בפעילות האתר, לרבות מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, פורמט, קונספט, סמלילים וסימני מסחר של האתר אשר מופיעים בו ו/או מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח אתר, תוכנות, יישומים וקודים של האתר.

53. המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו לרבות כל מוצר ו/או פלט של המידע, אלא בתנאים כמפורט באתר, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, אלא בתנאים כמפורט באתר וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן.

מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.

54. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

מובהר כי העתקה ו/או נטילה שיטתית של מודעות מפרסמים מהאתר, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה, אסורה בהחלט. 

55. חל איסור להציג את המידע או התכנים מתוך האתר, לרבות קטעי וידאו ואודיו, בדרך של מסגור (framing), ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של אתר החברה.

56. חל איסור לבצע קישור למידע או לתכנים של אתר או מקור כלשהו המכילים תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים לאלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.

57. החברה ו/או האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ”ל כל טענה בקשר לכך.

58. כל העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. לשם פניה לקבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בהודעת דוא”ל לשירות הלקוחות בכתובת: כתובת המייל של האתר

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים

59. במסגרת השימוש באתר עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכניי האתר, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והחברה לא תהיה צד לה.

60. החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות החברה ו/או האתר.

פרסום קרדיט ליוצר

61. במקרה ובפרסום כלשהו באתר לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, על המשתמש לפנות אל החברה ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.

פניות לאתר

62. (א) משתמש המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא”ל אל שירות הלקוחות לכתובת המייל הבאה : arza@hazon.biz

על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.

(ב) במקרה שבו מדובר בשירות בתשלום מתבקש המשתמש לציין בפנייתו גם את מספר תעודת הזהות שלו.

(ג) פניה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה על ידי ספק שאינו החברה או צד ג’ כלשהו, אזי על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל החברה או אל האתר.

תנאים נוספים

63. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטיי כתובת הדוא”ל שיימסרו לחברה ו/או לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים שמסר באתר בעת הרשמתו, ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר, לרבות הטבות והצעות שיווקיות מאת החברה. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.

64. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או היישומים באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

65. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.

המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש  מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.

66. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתרים ו/או ביישומים, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם אתרים, יהיה בית המשפט המוסמך בחדרה, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

67. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

68. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.

69. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

70. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

71. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

72.  החברה מתחייבת לעשות מאמצים לכך שכל המידע המופיע באתר יהיה נכון ומדויק. עם זאת בהעדר ספרות מדעית מספיקה בנושא, המידע מבוסס על ניסיונם של אנשים העוסקים בתחום ועל מקורות מידע נוספים. שימוש במידע המופיע באתר הינו על אחריות הגולשים בלבד בכל מקרה אין לראות במידע המופיע באתר משום ייעוץ או המלצה.

73. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.

74. הרכישה של מוצר מהאתר תעשה בהתאם לתקני תשלום באמצעות כרטיסי אשראי נתוני תעשיית האבטחה (PCI DSS) מדיניות אבטחת מידע והוראות פרוצדוראליות.

75. אם ברצונך לפנות אלינו לאתר אנא שלח דואר אלקטרוני ל: arza@hazon.biz

השימוש באתר וביישומים כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר וביישומים ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.